Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2023 roku poz. 344 z późn.zm./ oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 roku poz. 2213/ oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 1808/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku.

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrągowie, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 10 jako działka nr 40/6 o powierzchni 0,1004 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1M/00043536/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110.000 złotych (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) + 23% podatku VAT.
Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej, tj. 16.500 złotych (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych).

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.
Znajduje się ona na terenie z dostępem do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej.
Wzdłuż północnej granicy działki przebiega sieć wodociągowa Dn110 wraz z przyłączem, dlatego też nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie.
Teren działki lekko pochylony w kierunku drogi asfaltowej z niewielką skarpą w części południowej działki. Kształt regularny.
Działka w części porośnięta jest samosiewami drzew i krzewów.
W celu dokonania wycinki drzew należy uzyskać zezwolenie Burmistrza Miasta Mrągowa, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U. z 2023 roku poz. 1336).
Opłaty za usunięcie drzew ustalane są przy udzielaniu zezwolenia na usunięcie drzew.
Przypadki, w których nie pobiera się opłat za usuwanie drzew określa art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
Dojście i dojazd do nieruchomości będzie odbywał się poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 40/6, obręb nr 10, przez działkę nr 40/4 i 43, obręb nr 10.
Nabywca zobowiązany będzie do zapłacenia jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności gruntowej w wysokości 3.242 złotych + 23% VAT.
Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 1.12.MN czyli tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Forma zabudowy: wolnostojąca.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2023 roku włącznie, z zaznaczeniem w tytule numeru działki, której wadium dotyczy, na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział w Mrągowie na konto nr 45102036390000850200051235.
Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz. 2278).
W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wniesione przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 grudnia 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A w sali nr 1 o godzinie 10-tej.
I przetarg odbył się w dniu 9 października 2023 roku.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 roku poz. 2213/.
Burmistrzowi Miasta Mrągowa przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2023 roku poz. 344 z późn.zm./.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49, tel. /89/ 741-90-23).

ZAŁĄCZNIK