Burmistrz Miasta Mrągowa na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2023 poz. 571) i Uchwały Nr LXV/1/2023 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 oraz Uchwały Nr LXIX/2/2023 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2024 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji, w roku 2024, zadania publicznego polegającego na wsparciu działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego oraz imprezy profilaktyczne.

 

Załączniki