Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2023 roku poz. 344 z późn.zm./ oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 roku poz. 2213/ oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 1993/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku.

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA

Ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrągowie przy ulicy Harcerskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 1 jako działka nr 106/11 o powierzchni 0,0139 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1M/00042028/9.

Ze względu na fakt, że działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość z powodu braku dostępu do drogi publicznej, uzasadniona jest sprzedaż działki w przetargu ograniczonym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25.000 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) + 23% podatku VAT.
Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej, tj. 3.750 złotych (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami i nie toczy się w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.
Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Nieruchomość położona jest w terenie z dostępem do elementów pełnej infrastruktury technicznej.
Przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna oraz kolektor kanalizacji sanitarnej DN 500. W związku z przebiegiem kanalizacji nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ZWiK Sp. z o.o..
Nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 35 MN czyli teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy usługowej. Dopuszcza się samodzielne występowanie na terenie działki jednej z funkcji. Na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:
1. Wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2024 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział w Mrągowie na konto nr 45102036390000850200051235.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
2. Posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności lub współwłasności do nieruchomości, położonej w Mrągowie, oznaczonej jako działka nr 1-106/4, 1-106/2, 1-106/10 i 1-106/5 czego dowodem będzie oświadczenie złożone na druku wydanym przez Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pok. 49).

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 13 czerwca 2024 roku. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi warunki uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A do godziny 15.00.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa w pkt 2 dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w dniu 14 czerwca 2024 roku o godz. 12.00.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wniesione przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 czerwca 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A w sali nr 1 o godzinie 10-tej.
Na zbycie nieruchomości odbył się I przetarg w dniu 1 marca 2024 roku.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 roku poz. 2213/.
Burmistrzowi Miasta Mrągowa przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2023 roku poz. 344 z późn.zm./.
Bliższe informacje na temat przetargu uzyskać można w Referacie Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49, tel. /89/ 741-90-23).