Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 609) oraz § 16 pkt 1 Statutu Miasta Mrągowa

Z W O Ł U J Ę

II Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w dniu 23 maja 2024 roku o godz. 15.30 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ogłoszenie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej w Mrągowie.
 4. Zatwierdzenie protokołu nr I/2024, z sesji która odbyła się 6 maja 2024 r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok oraz informacja bieżąca.
 7. Informacja z zakresu działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 roku oraz I kwartału 2024 roku.
 8. Informacja z zakresu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w 2023 roku.
 9. Informacja dotycząca utrzymania oraz stanu dróg i chodników.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, położonego w Mrągowie przy ul. Niedźwiedziej,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2024-2034,
  3. zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2024.
  4. wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Mrągowo do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020,
  5. powołania doraźnej Komisji Statutowej,
  6. rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 11. Informacja Burmistrza Miasta Mrągowa o pracach pomiędzy sesjami.
 12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Mrągowa z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Magdalena Szlońska


 Uwaga! Sesję będzie można oglądać on-line. Wystarczy kliknąć TU