Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz § 16 pkt 1 Statutu Miasta Mrągowa

Z W O Ł U J Ę

III Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 roku o godz. 15.30 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ogłoszenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu nr II/2024, z sesji która odbyła się 23 maja 2024 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta Mrągowo za rok 2023.
 6. Debata nad Raportem o stanie Miasta Mrągowo 2023:
  1. głosy Radnych,
  2. głosy Mieszkańców.
 7. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Mrągowa wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Mrągowo.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 10. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mrągowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2023 rok.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2023 rok.
 13. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Mrągowo za rok 2023.
 14. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Mrągowo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mrągowo.
 16. Informacja dotycząca przygotowania miasta Mrągowa do sezonu turystycznego (imprezy, festiwale, bezpieczeństwo).
 17. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2024-2034,
  2. zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2024,
  3. ustalenia składu osobowego stałej komisji Rady Miejskiej w Mrągowie,
  4. wyboru przewodniczącego stałej komisji Rady Miejskiej w Mrągowie,
  5. rozpatrzenia skargi.
 18. Informacja Burmistrza Miasta Mrągowa o pracach pomiędzy sesjami.
 19. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Mrągowa z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 20. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 21. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Magdalena Szlońska  


Uwaga! Sesję będzie można oglądać on-line. Wystarczy kliknąć TU