w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Mrągowie przy ulicy Przemysłowej 1B, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2023 roku poz. 344 z późn.zm./ oraz w wykonaniu Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 1996/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA zarządza, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej nr 60A.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK